สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

welcome

บริการขอใบอนุญาต จับฉลาก ชิงโชค

บริษัท ลัคกี้ เฟิสท์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
ให้บริการ ขอใบอนุญาต จับรางวัลชิงโชค , จับฉลากชิงโชค 
ใบอนุญาตทำงาน   สะดวก , รวดเร็ว
 ติดต่อ   081-551-3138  

ข้อมูล

    

    * งานบริการของบริษัทฯ                                                       

         ให้คำปรึกษา ให้บริการ เป็นผู้แทน ขอรับใบอนุญาตจัดให้มีรายการแถมพกฯ

               หรือรางวัลชิงโชค

          -    บริการ กล่องรับชิ้นส่วน ตู้ไปรษณีย์ ระบบ SMS และการโพสบนสื่อ Social                                 และรูปแบบ ต่างๆ

         -    บริการจัดหาสิ่งของรางวัลชิงโชคในกลุ่ม แพ็คเกจ ทัวร์ , ห้องพักรีสอร์ท , ทองคำ

              บัตรกำนัล , โทรศัพท์มือถือ , สมาร์ทโฟน , คอมพิวเตอร์โน้ตบุ็ค

              และสินค้าไอทีในราคาพิเศษ

          -    บริการจัดทำสื่อโฆษณา ทั้งทีวี วิทยุ สื่อออนไลน์ รวมถึงการโปรโมตผ่านระบบ SMS 

               ตามงบประมาณและแผนการตลาดของท่าน

         -    บริการขอใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างชาติ นักแสดง นักดนตรี นักกีฬา

              ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย

         -    บริการขอใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง เครื่องไฟฟ้า ใบอนุญาตจัดการแสดง

              สำหรับกิจกรรมต่างๆ  ดนตรี คอนเสิร์ต งานอีเว้นท์


    ขั้นตอนการบริการ

             1. กำหนดวิธีการเล่นชิงโชค

             2. กำหนดวันที่เริ่มรายการ /  วันสิ้นสุดรายการ / จำนวนครั้งจับรางวัล / วันเวลา

                 และสถานที่จับรางวัล

             3. ผู้ว่าจ้าง  ส่งข้อมูลมาที่บริษัทฯ   Email -  info@luckyfirst.co.th

             4. ทางบริษัทฯ จัดทำใบเสนอราคา (ราคาขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการจัดรายการนั้นๆ) 

                 กลับไปเพื่อ พิจารณา

             5. ผู้ว่าจ้างจัดทำใบยืนยันการบริการ (P/0) พร้อมส่งเมล กลับมาที่

                 Email - info@luckyfirst.co.th

             6. ทางบริษัทฯ ดำเนินการด้านเอกสาร , บันทึกถ้อยคำรายละเอียดวิธิการเล่น

                 ตามข้อมูลของผู้ว่าจ้าง แล้วส่งให้ผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบ ทางบริษัทไปรับเอกสาร

                 จากผู้ว่าจ้าง

             7. ทางบริษัทฯ  ดำเนินการยื่นเอกสารกับทางราชการ ใช้เวลาทำการขออนุญาต

                 จากทางราชการประมาณ (10 วัน ทำการราชการ)                         

             8. ทางบริษัทฯ จัดส่งเอกสารขออนุญาต จากทางราชการ พร้อมวางใบแจ้งหนี้ข้อมูล2

   

    เอกสารลูกค้าต้องเตรียมประกอบการยื่นขอ ใบอนุญาต ชิงโชค

              1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ (ไม่เกิน 3 เดือน )

                 เซ็นชื่อ + ประทับตราบริษัท  1 ชุด

             2. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01 หรือ ภ.พ.20

                 เซ็นชื่อ + ประทับตราบริษัท  1 ชุด

             3. สำเนาทะเบียนบ้าน ,บัตรประชาชน ของกรรมการบริษัท ผู้มีอำนาจลงนาม

                 เซ็นชื่อ 1 ชุด

             4. กรณีเป็นบุคคลต่างชาติให้ถ่ายสำเนาหนังสือเดินทาง

                 เซ็นชื่อ 1 ชุด

             5. สำเนาหนังสือรับรอง เครื่องหมาย การค้า หรือ บริการ

                 เซ็นชื่อ + ประทับตราบริษัท  1 ชุด

             6. สำเนาใบสั่งซื้อ ทอง,รถยนต์,บ้าน (ของรางวัลที่แจก)


      ขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อขอใบอนุญาต ชิงโชค

             

             1. ลูกค้าเติมข้อมูลเอกสาร แมคคานิค (ที่แนบไป) ------------ เมลกลับ             

             2. ลัคกี้เฟิส์ท ร่างเอกสารประกอบการขออนุญาต -------------ส่งเมลให้

                  - มอบอำนาจ ------------------------------(เพื่อเซ็นชื่อ /กรรมการบริษัท ตามหน้าหนังสือรับรอง

                                                                           บริษัท ประทับตราบริษัท)

                  - สนับสนุนสิ่งของรางวัล-------------------- (เพื่อเซ็นชื่อ – ระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป)

                  - คำร้อง ปค.14 – 1    --------------------- ตรวจสอบความถูกต้อง + เมลกลับ

             3. ลูกค้าสแกนเอกสารทั้งหมด ----------------- เมลกลับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดก่อน

                                                                           เข้าไป รับเอกสารทั้งหมด

             4. ลัคกี้เฟิส์ท ส่งแมสเซนเจอร์ เข้าไปรับเอกสารทั้งหมด / เพื่อยื่นขออนุญาต

                 ต่อทางราชการ ใช้เวลา ไม่เกิน 10 วันทำการราชการนำส่งใบอนุญาต         

             5. ลัคกี้ เฟิส์ท นำส่งใบอนุญาต พร้อมวางใบแจ้งหนี้ – ไม่เกิน 30 วันรับค่าดำเนินการข้อมูล3

 

           บริษัท ลัคกี้ เฟิส์ท ( ประเทศไทย ) จำกัด ดำเนินการโดย

              ผู้ชำนาญการขออนุญาต ติดต่อหน่วยงานราชการ

                        ในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

           มากว่า 20 ปี เราพร้อมทำงานให้ท่านด้วยความถูกต้อง

                                 สะดวก และรวดเร็ว