สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

 

   กฏหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตจัดรายการชิงโชค    

  

                                             การโฆษณาสินค้าหรือบริการที่มีการจัดเสี่ยงโชค

     พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478

                 มาตรา 12 ผู้ใดจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทาง

                 อ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่น ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือรับอนุญาตแล้ว 

                 แต่เล่นพลิกแพลง หรือผู้ใดเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎ

                 กระทรวง หรือข้อความในใบอนุญาต ผู้นั้นมีความผิดต่อไปนี้

                             (1) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นตามบัญชี ก.หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 16 การเล่นตามบัญชี

                 ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากินรวบ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่

                 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปจนถึง 5,000 บาท ด้วยอีกโสดหนึ่ง เว้นแต่

                 ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้า ให้จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำ

                 ทั้งปรับ

                             (2) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัติ ต้องระวางโทษจำกคุกไม่เกิน 2 ปี

                 หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ต้องระวางโทษจำคุก

                 ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

     ระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

                  มาตรา 22 การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจ

         ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด

         สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือ

         บริการ

                  ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อ

        ให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม

                  (1) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง

                  (2) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะกระทำโดย

        ใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง หรือไม่ก็ตาม

                  (3) ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หรือ

        นำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ

                 (4) ข้อความที่จะทำให้เกิดคามแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน 

                 (5) ข้อความอย่างอื่นตามที่กำนดในกฎกระทรวง

                  ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความที่ไม่อาจเป็นความจริงได้

        โดยแน่แท้ ไม่เป็นข้อความที่ต้องห้ามในการโฆษณาตาม (1)

      กฏกระทรวงฉบับที่ 5 (2534) ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค

      พ.ศ. 2522 เกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชค

                   กำหนดให้ข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ระบุหรือประกาศว่าผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีการแถมพก

          หรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฏหมายว่าด้วยการพนันแล้ว

          หรือข้อความโฆษณาสิ้นค้าหรือบริการที่ระบุหรือประกาศว่าผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีการชิงรางวัลโดยข้อความโฆษณา

          ดังกล่าวมิได้ระบุรายละเอียดดังที่กำหนดในกฏกระทรวงเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็น

          ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวมมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ ทั้งนี้

          รายละเอียดที่ต้องระบุได้แก่ (4 )

                     (ก)  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไช หรือข้อกำหนดในการเสี่ยงโชคหรือในการประกวดชิงรางวัล

                     (ข)  วัน เดือน  ปีที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการจัดให้มีการเสี่ยงโชคหรือการประกาศชิงรางวัล เว้นแต่ในกรณี

           ที่เป็นการโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ ข้อความโฆษณาที่กำหนดระยะเวลาเริ่มต้นของการเสี่ยงโชค หรือประกวดชิง

           รางวัลนั้นจะให้ปรากฏในส่วนที่เป็นภาพหรือในส่วนที่เป็นเสียงอย่างหนึ่งอย่างใดก้อตาม แต่ข้อความโฆษณาที่                      กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดนั้นจะต้องให้ปรากฏทั้งในส่วนที่เป้นภาพและส่วนที่เป็นเสียง

                     (ค)  ประเภทและลักษณะของแถมพกหรือรางวัล จำนวนและมูลค่าของแถมพก หรือรางวัลแต่ละสิ่ง

            หรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภท เว้นแต่กรณีที่การโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงหรือ วิทยุโทรทัศน์ ผู้ประกอบธุรกิจ

            จะไม่ระบุมูลค่าของแถมพกหรือรางวัลแต่ละสิ่ง หรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภทก็ได้ แต่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้อง

            ระบุมูลค่ารวมของแถมพกหรือรางวัลทุกประเภทไว้แทนในกรณีที่สิ่ง ซึ่งจัดเป็นของแถมพกหรือรางวัลเป็นสิ่ง

            ซึ่งมีมูลค่าที่ผู้บริโภคอาจทราบได้โดยทั่วไป และข้อความโฆษณา นั้นได้แสดงให้ผู้บริโภคทราบถึงประเภทและ

            ลักษณะ ของแถมพก หรือรางวัลไว้โดยชัดแจ้งแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่ระบุมูลค่าของแถมพกหรือรางวัลก็ได้

                     (ง)   เขตหรือถิ่นที่มีการจัดให้มีการเสี่ยงชิงโชคหรือการประกวดชิงรางวัล เว้นแต่กรณีที่เป็นการจัดให้มี

             ขึ้นทั่วราชอาณาจักร

                     (ฉ)   สื่อโฆษณาที่จะใช้ในการประกาศรายชื่อผู้ได้รับของแถมพกหรือรางวัลจากการเสี่ยงโชค

             หรือการประกวดชิงรางวัล

              

                                                        +++++++++++++++++++++++++++++++++++

    อ้างอิง

    สำนักการสอบสวนนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. ( 2549 ). คู่มือการปฏิบัติงาน

         ตามกฏหมายว่าด้วยการพนัน. กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย 

                  

          

view