สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Oriental Princess

Oriental Princess

ของรางวัล

 1. iPhone 6s ขนาด 64 GB จำนวน 1 เครื่อง ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเงินสดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ของเงินรางวัล
 2. Cuticle Hair Treatment Restorative Complex Treatment Mask มูลค่า 295 บาท จำนวน 20 รางวัล

กติกาการลุ้นรางวัล

 1. ระยะเวลาการร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 23.59 น.
 2. ประกาศรางวัล 10 มีนาคม 2559
 3. ประกาศรางวัลที่ http://cuticle.orientalprincess.comและ เฟซบุ๊กแฟนเพจ Oriental Princess Society ตามวันที่ระบุไว้ข้างต้น
 4. ทีมงานจะทำการสุ่มรายชื่อผู้โชคดี เพื่อมอบรางวัล
 5. สงวนสิทธิ์การมอบรางวัลสูงสุด 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
 6. กรณีผู้ที่ได้รับรางวัล ไม่ยืนยันตัวตน หรือไม่สามารถติดต่อได้ภายใน 15 วัน หลังจากประกาศผล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล
 7. บริษัทจะจับรายชื่อผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสำรองไว้ สำหรับกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลและ/หรือ ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องถูกตัดสิทธิ์จากการรับรางวัล เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกติกา หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 8. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ในขณะประกาศชื่อผู้รับรางวัลเท่านั้น
 9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544
 10. ค่าธรรมเนียมและภาษีอื่นๆที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าสิ่งของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 11. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับของรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯในวันและเวลาทำการภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละครั้ง หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 12. รางวัลไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 13. พนักงานบริษัทฯ โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด และครอบครัว บริษัทในเครือ และบริษัทตัวแทนโฆษณา ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

 

Tags :

view