สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ลุ้นรับฟรีแพ็คเกจทัวร์ เสียมเรียบ อังกอร์วัด อังกอร์ธม 3 วัน 2 คืน

ลุ้นรับฟรีแพ็คเกจทัวร์ เสียมเรียบ อังกอร์วัด อังกอร์ธม 3 วัน 2 คืน

ลุ้นรับฟรีแพ็คเกจทัวร์ เสียมเรียบ อังกอร์วัด อังกอร์ธม 3 วัน 2 คืน

ลุ้นรับฟรีแพ็คเกจทัวร์ เสียมเรียบ  อังกอร์วัด  อังกอร์ธม 3 วัน 2 คืน

มูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง

เมื่อทำธุรกรรมตามที่กำหนดกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 60

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจับรางวัล

1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายตามเงื่อนไขที่กำหนด ระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2560  เท่านั้น

2. ลูกค้าที่ทำธุรกรรมกับธนาคารฯในรายการส่งเสริมการขายนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลแพ็คเกจทัวร์ เสียมเรียบ  อังกอร์วัด  อังกอร์ธม 3 วัน 2 คืน ดังต่อไปนี้

    2.1 ประเภทสินเชื่อมีหลักประกันทุกโปรแกรม : ลูกค้าที่สมัครและได้รับอนุมัติ โดยได้เบิกใช้วงเงินรวมกัน ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป (รวมค่าเบี้ยประกันชีวิตและค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย) ในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้  รับ 1 สิทธิ์

    2.2 ประเภทสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช : ลูกค้าที่สมัครและได้รับอนุมัติ และธนาคารฯ ได้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้าแล้ว ในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้  รับ 1 สิทธิ์

    2.3 ประเภทบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช : ลูกค้าที่สมัครและได้รับอนุมัติ โดยได้เบิกใช้วงเงิน ในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ รับ 1 สิทธิ์

    2.4 ประเภทบัตรเดบิต : ลูกค้าที่สมัครบัตรเดบิตใหม่ทุกประเภท และทำการเปิดบัตร (Card Activation) ในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ รับ 1 สิทธิ์

    2.5 ประเภท CIMB Clicks Internet Banking : ลูกค้าใหม่ที่สมัครใช้บริการ ในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ รับ 1 สิทธิ์  (สำหรับลูกค้าเก่าที่เคยสมัครใช้บริการมาก่อนแล้ว จะต้องยกเลิกใช้บริการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมาสมัครใช้บริการใหม่จึงจะได้รับสิทธิ์นี้)

    2.6 ประเภท CIMB Preferred  : ลูกค้าที่สมัครสมาชิกใหม่ ในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ สำหรับ AUM* 1 ล้านบาทขึ้นไป รับ 1 สิทธิ์  สำหรับ AUM 3 ล้านบาทขึ้นไปรับ 3 สิทธิ์ และสำหรับ AUM 5 ล้านบาทขึ้นไปรับ 5 สิทธิ์ โดยลูกค้าต้องคงจำนวน AUM ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาทจนถึงวันที่เดินทาง

    (*AUM หมายถึง เงินรวมผลิตภัณฑ์เงินฝาก กองทุน ประกัน หรือการลงทุนอื่นๆ กับธนาคารฯ)

    2.7  บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ : ลูกค้าที่ใช้บริการโอนเงินผ่านระบบ $PEED$END หรือ MoneyGram  สำหรับรายการโอนเงินไปยังต่างประเทศ (Outward Remittance) หรือรับเงินโอนจากต่างประเทศ (Inward Remittance)  ผ่านธนาคารตั้งแต่  3,000 บาทขึ้นไป ในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ รับ 1 สิทธิ์ (ลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์ ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้)

3. ยอดการใช้วงเงินสินเชื่อ/บริการที่นำมาคำนวณเพื่อรับสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัล ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมบัตร ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงรายการใช้จ่ายที่มีการยกเลิกภายหลัง

4. ของรางวัลประกอบด้วย แพ็คเกจทัวร์เสียมเรียบ  อังกอร์วัด  อังกอร์ธม ตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชีย พร้อมห้องพัก 3 วัน 2 คืน จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 30,240 บาท รวมมูลค่า 604,800 บาท ธนาคารฯ จะเป็นผู้ดำเนินการจองห้องพักและออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากแพ็คเกจทัวร์จัดให้

    4.1 ผู้ได้รับรางวัลแพ็คเกจทัวร์ และผู้ร่วมเดินทาง จะต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังใช้ได้มากกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง
    4.2 ผู้ได้รับรางวัลแพ็คเกจทัวร์ และผู้ร่วมเดินทาง เป็นผู้ดำเนินการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยื่นขอหนังสือเดินทาง
    4.3 ผู้ได้รับรางวัลแพ็คเกจทัวร์ และผู้ร่วมเดินทาง  จะต้องเดินทางพร้อมกันในวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2560 เท่านั้น
    โดยธนาคารฯ จะแจ้งกำหนดการเดินทางให้ทราบ ณ วันที่รับรางวัล
    4.4 ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์วัน-เวลาเดินทาง และโปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเดินทางภายในวันเวลาและเข้าร่วมโปรแกรมการท่องเที่ยวตามที่ธนาคารฯ กำหนดได้ ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัล สละสิทธิ์ และธนาคารฯ สามารถนำรางวัลดังกล่าวมอบให้กับผู้โชคดีลำดับถัดไปได้ โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับรางวัลก่อนแต่อย่างใด
    4.5 ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ

5. ธนาคารฯ จะทำการจับรางวัลรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โดยจะพิมพ์เป็นสลาก/หรือชิ้นส่วนตามจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับ 1 ชิ้นส่วนต่อ 1 สิทธิ์ สลาก/หรือชิ้นส่วนแต่ละชิ้นจะแสดงชื่อนามสกุล โดยจะจับรางวัลผู้โชคดีรวม 10 รางวัล และจับรางวัลผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 10 รวม  10 ราย  

6. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ผ่านทางเว็ปไซต์ www.cimbthai.com www.facebook.com/cimbthai  Line Official : CIMB THAI Bank และจะติดต่อผู้โชคดีทราบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลของธนาคาร ภายใน 15 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี 

7. ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น และจะต้องติดต่อกลับที่ธนาคารฯ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศผล ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถรับรางวัลได้ ไม่ติดต่อกลับ หรือไม่มารับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป

8. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์จับรายชื่อผู้โชคดีในลำดับถัดไป ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ธนาคารฯ กำหนด ปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดของธนาคารฯ หรือมีการสละสิทธิ์

9. มูลค่าของรางวัลเป็นราคาตลาด ณ เดือน กรกฎาคม 2560

10. ผู้โชคดีจะต้องคงสถานภาพการเป็นลูกค้าของธนาคารฯ ในรายการส่งเสริมการขายนี้  มีสถานะบัญชีปกติ / สถานะบัตรเดบิตเป็น Active และสำหรับกรณีลูกค้าสินเชื่อ ลูกค้าจะต้องไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดจนถึงวันรับรางวัล หากปรากฏว่าผู้โชคดีรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดของธนาคารฯ ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดมอบรางวัลสำหรับผู้โชคดีรายนั้น และมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป

11. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528  ทั้งนี้รางวัลที่ได้รับ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถขายคืนกับทางธนาคารฯ  หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถมอบหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

12. ภาพถ่ายของผู้โชคดีถือเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารฯ ทางธนาคารฯ สามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ได้

13. พนักงานธนาคารฯ พนักงานบริษัทในเครือของธนาคารฯ และครอบครัว รวมทั้งบริษัท มันส์ดี พลัส จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

14. ธนาคารฯ  ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด กติกา การตัดสิน ข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขใดๆ ของรายการนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่ารางวัลใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่าตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สุด

15. ธนาคารฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องกับรายการนำเที่ยว/แพ็คเกจทัวร์รวมถึงการให้บริการท่องเที่ยวของบริษัททัวร์ ตามรางวัลที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายนี้ ทั้งนี้ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการ และ/หรือกิจการใดๆที่เกิดขึ้นจากการให้บริการของบริษัททัวร์ดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ และ/หรือกิจการใดๆ  ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อและเรียกร้องกับบริษัททัวร์ผู้ให้บริการโดยตรง

16. โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งรายละเอียดสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้เพิ่มเติม ณ สาขาธนาคารฯและสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆของธนาคารฯ ผ่านทาง www.cimbthai.com

Tags :

view